สอนเขียน HTML เบื้องตัน

เรียนการทำเว็บไซท์ด้วยตัวเอง พร้อมบทความการนำไปใช้จริง

สอนภาษา HTML CSS พื้นฐานสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทบทวนบทเรียนการสร้างเว็บ และบทความการนำไปใช้จริง

ความเป็นมา

ความรู้ในการทำเว็บภาษาไทยมีการเผยแพร่น้อยมากอีกทั้งยังไม่มีการบูรณาการให้นักเรียน นักศึกษาให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง.
ผู้จัดทำจึงหวังว่าบทความและเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บนี้จะมีประโยชน์และสามารถทำให้ผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาได้อย่างแท้จริง